Placówki oświatowo-wychowawcze podlegają obowiązkowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy regulującej funkcjonowanie tej instytucji. Warto mieć świadomość, że nie zawsze musi być ona zapowiedziana, a także wiedzieć, co sprawdza sanepid w przedszkolu, aby móc odpowiednio przygotować się do wizyty. Mogą dokonywać jej dwa różne oddziały, które badają, czy placówka spełnia szczegółowe wytyczne. Jakie? Na to i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Kontrola sanepidu w przedszkolu – na czym polega?

Celem przeprowadzania kontroli sanepidu w przedszkolu jest zbadanie, czy dzieci uczęszczające do danej placówki mają zapewnione odpowiednie warunki zdrowotne środowiska. W trakcie inspekcji sprawdza się, czy spełnia ona określone standardy bezpieczeństwa oraz higieny. W tym celu ocenia się między innymi stan pomieszczeń czy sposób, w jaki przechowywana i przygotowywana jest żywność. To jednak nie wszystkie obszary, którymi może zainteresować się PIS – zatem co kontroluje sanepid oprócz tego?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że inspektor może również zażądać wglądu do dokumentów, a także domagać się udzielenia ustnych informacji. W celu ich uzyskania ma prawo wzywać i przesłuchiwać osoby związane z placówką. Co więcej, ma on wstęp do wszystkich pomieszczeń, które do niej należą, a ponadto może pobierać próbki przeznaczone do analizy laboratoryjnej.

Co sprawdza sanepid w przedszkolu?

Kontrola inspektorów często budzi wiele emocji u dyrektorów tego typu placówek. Jeśli jednak wiemy, co sprawdza sanepid w przedszkolu, obowiązek poddania się inspekcji będzie jedynie czystą formalnością. Podczas kontroli ważne aspekty obejmują między innymi to, czy zachowana jest higiena procesów nauczania. Pod tym enigmatycznym dla wielu osób pojęciem kryje się taka organizacja pracy ucznia, która została dostosowana do jego możliwości fizycznych oraz psychicznych.

Kontrola sanepidu w szkole, przedszkolu czy żłobku polega również na sprawdzeniu stanu higienicznego pomieszczeń, higieny wody, a także tego, czy placówka spełnia wymagania w stosunku do sprzętu, który jest w niej używany.

Jeśli zaś chodzi o to, co kontroluje sanepid w zakresie dokumentacji, warto przygotować między innymi dokumenty poświadczające odbyte przez personel szkolenia czy aktualne zezwolenia na działalność. Ważne będą ponadto protokoły zgodności oraz księgę HACCP.

Czy możliwa jest niezapowiedziana kontrola sanepidu?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, inspekcję mogą przeprowadzić dwa różne oddziały – Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. W pierwszym przypadku kontrola sanepidu w przedszkolu zostanie zapowiedziana, a od momentu otrzymania wezwania najczęściej odbywa się w przeciągu tygodnia lub dwóch. To właśnie ten oddział zajmuje się sprawdzaniem higieny pomieszczeń oraz stanu sprzętu. W ramach przeprowadzanej przez niego kontroli bada się takie kwestie, jak ergonomiczność mebli, dostępność papieru toaletowego, zawartość apteczki czy zabezpieczenia okien. Warto mieć świadomość, że odbywa się ona dwa razy w roku.

Niezapowiedzianą kontrolę sanepidu może natomiast przeprowadzić oddział zajmujący się żywieniem. Jego obszarem zainteresowania będzie w szczególności księga HACCP, sposób odbioru odpadów pokonsumpcyjnych czy też wyniki przeprowadzonych analiz wody. Najczęściej niezapowiedziana kontrola sanepidu odbywa się ze względu na to, że otrzymano zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości istniejących w danej placówce.

Jakie działania może podjąć inspektor sanitarny po kontroli sanepidu w szkole lub przedszkolu?

Kontrola sanepidu w szkole, przedszkolu bądź żłobku może mieć różne konsekwencje w zależności od tego, czy i jakie wykryto nieprawidłowości oraz jaką mają wagę. Mogą one przybrać formę nakazu usunięcia uchybień, nałożenia kary pieniężnej, wydania zaleceń, a w skrajnych przypadkach – konieczności zamknięcia placówki. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy naruszenia stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów.

Pamiętajmy również, że inspektor może nałożyć karę także w sytuacji, w której przeprowadzanie kontroli jest utrudniane – na przykład poprzez odmowę udzielenia informacji.

Jak przygotować się do kontroli sanepidu w przedszkolu?

Kluczem do bezstresowych kontroli sanepidu w przedszkolu jest odpowiednie przygotowanie się do nich i dbanie o dopełnianie na bieżąco oraz bez wyjątków wszelkich obowiązków dotyczących warunków nauczania. Warto upewnić się, że wszelkie dokumenty są aktualne, a także sprawdzić książeczki zdrowia pracowników pod kątem przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Dobrym pomysłem będzie również skontrolowanie wszystkich pomieszczeń pod względem stanu technicznego instalacji sanitarnej, okien, sufitów, posadzek oraz wentylacji. Warto ponadto upewnić się, czy łazienki są czyste i odpowiednio zaopatrzone, a teren wokół placówki bezpieczny.

W sprawnym zarządzaniu wielu przedszkolom pomaga program STOPEREK, który w przypadku inspekcji okaże się pomocny w przedstawieniu raportów wysyłanych do organu nadzorującego i księgowości. Co więcej, udział w nim stanowi ogromny atut w kwestii zapewniania bezpieczeństwa dzieciom.