Nowy rok przedszkolny to zawsze wielkie wyzwanie dla całej pracującej w nim kadry. Jednak najwięcej obowiązków spada na dyrektora placówki. To właśnie on odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu przedszkola do nowego roku szkolnego.

Najważniejsze zadania obejmują m.in. organizację, planowanie, komunikację, a także dbałość o wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem placówki. O czym więc powinien pamiętać dyrektor, aby stworzyć optymalne warunki dla dzieci, kadry oraz rodziców?

O czym powinien pamiętać dyrektor w nowym roku szkolnym w przedszkolu?

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego na dyrektorze spoczywa wiele obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru pedagogicznego. Dzięki temu placówka może zapewnić dzieciom najwyższy poziom nauki. Z kolei kadra wie, jaki program ma realizować w danym roku.

Jednym z najważniejszych zadań jest opracowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego. Następnie powinno ono zostać omówione na pierwszej radzie pedagogicznej. Takie sprawozdanie pozwala przeanalizować, co należy poprawić w systemie edukacji oraz jak wyglądają postępy dzieci w danym roku.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie rocznego planu pedagogiczno-wychowawczego, który stanowi fundament skutecznej pracy całej placówki. Znajdują się w nim cele, priorytety oraz konkretne działania, jakie muszą zostać zrealizowane w następnym roku szkolnym. Spójny plan pedagogiczno-wychowawczy to klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno edukacyjnego, jak i wychowawczego w przedszkolu.

Ostatnim zadaniem związanym z pełnieniem nadzoru pedagogicznego jest opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny. Stanowi on niezwykle skuteczne narzędzie, za pomocą którego można monitorować pracę nauczycieli oraz jakość edukacji w placówce. Taki plan powinien być przede wszystkim elastyczny oraz dostosowany do potrzeb danej placówki edukacyjnej. To strategiczny dokument, który wyznacza kierunki działań i umożliwia ciągłe podnoszenie jakości kształcenia czy opieki w danym przedszkolu.

Nowy rok przedszkolny — o czym powinien pamiętać dyrektor?

Kolejne obowiązki są związane z organizacją pracy przedszkola. Jednym z najważniejszych zadań w tym zakresie jest przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Zachodzi taka konieczność wtedy, gdy pozostały wolne miejsca po pierwszym naborze lub, gdy istnieje możliwość przyjęcia nowych dzieci na późniejszym etapie. Następnie dyrektor jest zobowiązany przydzielić nauczycieli do konkretnych grup z uwzględnieniem ich kompetencji, doświadczenia oraz umiejętności.

Następnym krokiem jest zwołanie pierwszej rady pedagogicznej. To właśnie na niej zapada wiele kluczowych decyzji, które zaważą na tym, jak będzie wyglądała praca w nowym roku szkolnym. Jedno z najważniejszych zadań podczas takiego zgromadzenia stanowi zatwierdzenie programu edukacyjnego na przyszły rok. Co istotne, takich planów może być kilka, a niekiedy wzajemnie się uzupełniają. Należy również pamiętać, że każdy program musi być opatrzony nazwiskiem twórcy oraz datą wdrożenia. Następnie dyrektor w formie zarządzenia zatwierdza dany plan, który zaczyna obowiązywać w rozpoczynającym się roku przedszkolnym.

Następnie dyrektor musi zorganizować spotkanie informacyjne dla pracowników oraz rodziców. To pierwsze ma na celu zapoznanie kadry z programem placówki i obowiązkami, jakie będą spoczywały na konkretnych osobach. Z kolei spotkanie informacyjne z rodzicami pozwoli na zapoznanie ich z zasadami oraz procedurami obowiązującymi w przedszkolu.

Obowiązki dyrektora związane ze sprawami kadrowymi

Przegląd akt osobowych wraz z zapoznaniem się z badaniami lekarskimi kadry to niezwykle ważne aspekty zarządzania personelem w przedszkolu. W okresie wakacji dyrektor musi również pamiętać o przygotowaniu pisemnych upoważnień dla pracowników go zastępujących. Jest to niezwykle ważne, aby zachować ciągłość w zarządzaniu placówką. Upoważniona osoba pełni obowiązki, gdy dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie.

Kolejnym obowiązkiem każdego dyrektora jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska pedagogiczne oraz niepedagogiczne. To niezwykle istotne, bowiem zapełnienie wakatów zwiększa poziom bezpieczeństwa dzieci, a jednocześnie odciąża innych nauczycieli i daje im komfort pracy.

Wybór odpowiednich pracowników ma jednocześnie bardzo duży wpływ na ogólny poziom kształcenia oraz edukacji. Osoby, które odznaczają się motywacją, kompetencjami, a także zaangażowaniem, pozytywnie wpływają na dzieci i przyczyniają się do rozwoju placówki pod względem pedagogicznym.

Oprogramowanie do zarządzania przedszkolem — duża pomoc dla dyrektora

Przedstawione wyżej obowiązki to tylko niewielka część tego, o co musi zadbać dyrektor przedszkola. W tej niezwykle trudnej pracy może jednak znacznie pomóc oprogramowanie do zarządzania przedszkolem firmy Stoperek.

Co niezwykle istotne, oprogramowanie ma charakter modułowy. Dzięki temu placówka może korzystać wyłącznie z wybranych funkcji. Programy Stoperek sprawdzą się nie tylko w przedszkolu, ale również w żłobku.