Pedagog specjalny w przedszkolu to specjalista, którego głównym zadaniem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, sprzyjającego rozwojowi każdego dziecka. Wspiera on zarówno uczniów posiadających specjalne potrzeby, jak i innych członków kadry nauczycielskiej.

Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2022 roku i obejmują szeroki zakres działań, które omówimy w poniższym artykule.

Jakie są zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu? Główne obowiązki

Zadania pedagoga specjalnego skupiają się na udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specjalista ten będzie więc odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz dydaktycznych dzieci uczęszczających do danej placówki.

Co ważne, pedagog specjalny w przedszkolu wspiera nie tylko dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności czy posiadające szczególne potrzeby edukacyjne. Ta osoba dąży do tego, aby środowisko było sprzyjające dla każdego ucznia. W związku z tym zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu będą również polegały na określaniu, jakie warunki powinny w nim panować oraz jaki sprzęt i materiały dydaktyczne należy wykorzystywać, aby były one kompatybilne z możliwościami, a także potrzebami dzieci.

W tym celu pedagog specjalny w przedszkolu prowadzi również badania diagnostyczne, aby rozpoznać przyczyny trudności, ale również predyspozycje uczniów. Na tej podstawie specjalista rekomenduje dyrektorowi placówki podjęcie takich działań, które pozwolą wszystkim dzieciom aktywnie i w pełni uczestniczyć w jej życiu.

Pedagog specjalny – zadania z zakresu współpracy z nauczycielami i wychowawcami

W pracy pedagoga specjalnego zadania nie ograniczają się wyłącznie do współpracy z uczniem. Specjalista z tego zakresu swoimi działaniami powinien również wspierać kadrę nauczycielską, na przykład w dostosowywaniu swoich metod pracy oraz materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb dzieci.

Co więcej, pedagog specjalny w przedszkolu udziela również specjalistycznej pomocy w bezpośredniej pracy nauczyciela z dzieckiem. Dba ponadto o jakość kształcenia, przedstawiając radzie pedagogicznej propozycje dotyczące rozwoju zawodowego pracowników danej placówki.

To jednak nie wszystkie obowiązki pedagoga specjalnego – zadania tego specjalisty opierają się również na wsparciu rodziców dzieci, które doświadczają problemów edukacyjnych bądź wychowawczych. Co więcej, osoba o takim wykształceniu współpracuje także z innymi podmiotami objętymi przepisami o organizacji oraz udzielaniu tej szczególnej formy pomocy.

Pedagog specjalny – obowiązki dotyczące prowadzenia zajęć

Jeśli chodzi o pedagoga specjalnego, obowiązki takiej osoby obejmują również prowadzenie różnego rodzaju zadań dla dzieci. Mowa tu między innymi o zajęciach rewalidacyjnych oraz wspomagających wczesny rozwój podopiecznych. Pedagog specjalny w przedszkolu podejmuje również szeroko pojęte działania opiekuńczo-wychowawcze.

Zajęcia terapeutyczne będą się różniły w zależności od potrzeb dzieci. Zadaniem specjalisty jest takie ich dostosowanie, aby jak najlepiej wspierały one ich rozwój w danych obszarach. Zajęcia mogą skupiać się na przykład na stymulowaniu rozwoju poznawczego, sprawności motorycznej, wzmacnianiu samooceny czy mowy oraz mogą mieć charakter zarówno rewalidacyjny, jak i kompensacyjny lub korekcyjny.

Pedagog specjalny w przedszkolu – czy taki specjalista pracuje w każdej placówce?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2022 roku określa, że obecność pedagoga specjalnego w przedszkolu jest niezbędna w przypadku placówek, do których uczęszcza więcej niż 50 dzieci. Zgodnie z tymi przepisami dyrektor nie może zrezygnować z jego zatrudnienia, nawet jeśli żaden uczeń nie posiada orzeczenia zobowiązującego do organizacji kształcenia specjalnego. Kompetencje tego pedagoga są cenne w przypadku każdej placówki, a jego obecność pomaga rozwijać jakość oferowanego przez nią kształcenia.

W zakresie zarządzania kadrą przedszkola warto wspomnieć, że program STOPEREK został zaprojektowany tak, aby ułatwiać ewidencję czasu pracy kadry. To propozycja dla wszystkich placówek, które chcą działać sprawnie i przeznaczać swój cenny czas na wspieranie rozwoju każdego dziecka – niezależnie od jego indywidualnych potrzeb czy możliwości.

Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu a kwalifikacje specjalisty

Ze względu na ogromne znaczenie zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu specjalista taki musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Istnieją osobne wytyczne w przypadku bezterminowego oraz terminowego obejmowania takiego stanowiska.

Bez ograniczeń zawód ten mogą wykonywać absolwenci pedagogiki specjalnej posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz osoby, które ukończyły studia pedagogiczne, posiadają takie przygotowanie, a także ukończyły kurs bądź studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej. Osoby niespełniające wyżej wymienionych wymagań, ale obecnie pełniące taką rolę, mogą ją wykonywać tylko do 31 sierpnia 2026 roku.